Homepage Projecten Renovatie Rijksmuseum

Renovatie Rijksmuseum


Het Rijksmuseum is grootschalig gerenoveerd.  Een belangrijk onderdeel van deze renovatie werd gevormd door de werkzaamheden in de passage. De passage loopt door het hart van het monumentale gebouw en doet dienst als openbare doorgang voor fiets­ en voetverkeer.

In het ontwerp van Het Nieuwe Rijksmuseum zou de passage een obstakel vormen tussen de binnenplaatsen welke aan weerszijden in het gebouw zijn gesitueerd. Daarom is ervoor gekozen om de kelder onder de passage als functionele ruimte in te richten waarmee de twee binnenplaatsen met elkaar worden verbonden. Tijdens een eerdere renovatie in de jaren ’60 zijn de kolommen in de kelder verzwaard tot omvangrijke betonnen poeren (circa 3,0x3,0m). Deze kolossen verhinderen elke mogelijkheid voor een functioneel gebruik van de kelder. Om deze reden zijn 24 van deze poeren gedurende de huidige renovatie vervangen door slanke kolommen met een hoge betonkwaliteit.
Het slopen van de bestaande poeren en het aanbrengen van de nieuwe kolommen was alleen mogelijk als de belasting via externe hulpconstructies werd afgedragen. Vanwege de kwetsbaarheid van de hierboven gesitueerde 120 jaar oude metselwerkconstructie (waaronder de eregalerij van het museum) was het van groot belang dat dit zeer gecontroleerd en met minimale zettingen werd uitgevoerd. Aannemer BAM Civiel Noordwest heeft Freyssinet gevraagd het tijdelijk overpakken van de belasting voor haar rekening te nemen.

Stalen hulpconstructies

Per kolom is een stalen vijzelframe opgebouwd welke voorziet in het afdragen van de belasting via tijdelijke buispalen. Op de stalen frames zijn borgmoervijzels geplaatst welke aangrijpen op stalen balken die door de kolommen zijn aangebracht.

Omdat de passagevloer verwijderd is, kan deze niet meer zorgen voor de nodige horizontale stabiliteit. Daarom is de stabiliteit in de tijdelijke situatie gewaarborgd door een stalen stabiliteitsframe. Dit frame is aangebracht tussen de bovengelegen metselwerkkolommen.
Vijzelwerkzaamheden

Een van de uitgangspunten was dat de vijzelwerkzaamheden met respect voor het gebouw moesten worden uitgevoerd. Om er zeker van te zijn dat het metselwerk van de bovengelegen constructie volledig intact zou blijven is een gedetailleerd vijzelplan opgesteld waarin met alle specifieke gedragseigenschappen van het gebouw rekening is gehouden. Om dit te bereiken heeft er structureel zorgvuldig overleg plaatsgevonden tussen de aannemer, de opdrachtgever en Freyssinet.


In verschillende fases is de vijzeldruk in de borgmoervijzels op­ gevoerd totdat de kolombelastingen volledig op de stalen vijzel­ frames waren overgebracht. Voor, na en tijdens de vijzelwerkzaamheden is het zetting gedrag van de constructie met een nauwkeurigheid van 0,1 mm gecontroleerd. Dergelijke precisiemetingen zijn uitsluitend mogelijk zonder overlast van andere werkzaamheden in het Rijksmuseum. De vijzelwerkzaamheden hebben daarom ’s avonds en ’s nachts plaatsgevonden.


Na het slopen van de oude poeren en het aanbrengen van de nieuwe betonkolommen is de belasting vanuit de vijzelframes weer overgebracht op de oorspronkelijke fundering. Per kolom is dit met platte vijzels uitgevoerd die op de nieuwe kolommen zijn geplaatst. Stapsgewijs is de belasting uit de borgmoervijzels overgenomen door de platte vijzels waarbij ongewenste zettingen wederom zijn voorkomen.


Het zetting gedrag van de oude fundering onder de invloed van de nieuwe belastingen was niet volledig bekend. Om deze reden zijn voor alle kolommen dubbele platte vijzels toegepast. Zettingen die optreden na het op druk brengen van de eerste platte vijzel kunnen op elk gewenst moment worden gecompenseerd met de tweede platte vijzel. De platte vijzels blijven permanent in de constructie aanwezig en zullen in het beton worden opgenomen.
Na het gereedkomen van de laatste vijzelwerkzaamheden is een nieuwe vloer in de passage aangebracht. Hierdoor kunnen museumbezoekers onder de passage van de ene naar de andere binnenplaats van het Rijksmuseum lopen. Tegelijkertijd kunnen fiets­ en voetgangers als vanouds van de prachtige colonnade van Cuypers gebruik maken.


Samenwerking

Door de aanwezigheid van zeker tien uitvoerende partijen in een relatief zeer beperkte ruimte was de coördinatie van de werkzaamheden van groot belang. De werkzaamheden zijn in nauwe samenwerking met de aannemer en haar onderaannemers uitgevoerd om de verbouwing tot een succes te maken.


Scope Freyssinet

Detailengineering vijzelframes en stabiliteitsframe;

Aanbrengen vijzelframes en stabiliteitsframe;

Opstellen vijzelplan (in nauwe samenwerking met de hoofdaannemer en hoofdconstructeur);

Uitvoeren vijzelwerkzaamheden;

Demonteren vijzelframes en stabiliteitsframe.


Opdrachtgever
BAM  Civiel Noordwest | Aannemer Freyssinet |

Hoofdconstructeur
Arcadis | Monitoring Grontmij