Soletanche Freyssinet hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe te zorgen voor de transparantie van onze verwerking van alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen en u alle relevante informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld op onze website www.soletanchefreyssinet.com (de “Website”). Soletanche Freyssinet (“wij”, “ons” of “Soletanche Freyssinet”) kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u deze website bezoekt. Als verantwoordelijke voor de verwerking is Soletanche Freyssinet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Om uw privacy en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon, die het enige aanspreekpunt van de regelgever is, zorgt ervoor dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@sf-group.com. Soletanche Freyssinet kan worden gecontacteerd per post op 280 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison Frankrijk, per telefoon op +33 1 47 76 42 62, of via het contactformulier op deze website

Verplichtingen

Wij verbinden ons ertoe het hoogst mogelijke niveau van bescherming te garanderen voor de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken (de “Betrokkenen”). De bescherming van persoonsgegevens, en in het bijzonder de persoonsgegevens van onze klanten, is voor ons des te belangrijker gezien onze geheimhoudingsplicht. Wij verbinden ons ertoe om te allen tijde de toepasselijke regelgeving na te leven bij de verwerking van persoonsgegevens. Zo zullen we altijd voldoen aan de volgende principes

 • We verwerken je Persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en transparant;
 • We verzamelen uw Persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en verwerken deze niet op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;
 • We zullen ervoor zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens gepast, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die ongeschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd;
 • Wij bewaren uw Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, maar alleen voor de duur die nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij zullen uw Persoonsgegevens zodanig verwerken dat deze worden beschermd door een passend beveiligingsniveau.

Specifiek omvatten deze verplichtingen het volgende

 • We zullen uw privacyrechten respecteren;
 • We zullen ervoor zorgen dat de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens centraal staat;
 • We zullen elke verwerking toetsen aan de gegevensbeschermingsprincipes om te voldoen aan het principe van ingebouwde privacy;
 • We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet onder uw aandacht zijn gebracht;
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met of verkopen aan derden;
 • Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen. Daartoe werken we alleen samen met betrouwbare partners;
 • We respecteren je rechten en doen ons best om aan je verzoeken te voldoen, mits deze redelijk zijn.

Verwerking van gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als je echter toegang wilt tot bepaalde delen van onze websites en/of gebruik wilt maken van specifieke informatie of diensten, kunnen wij je Persoonsgegevens verzamelen die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. “Persoonsgegevens” betekent informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die geïdentificeerd of identificeerbaar is, zoals een e-mailadres, uw achternaam en voornaam, uw IP-adres, enz. Wij verzamelen uw Persoonsgegevens via het contactformulier van deze Website en via andere middelen. In sommige gevallen verzamelen wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u. In andere gevallen kunnen uw Persoonsgegevens aan ons worden verstrekt door een derde partij. De Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken omvatten

 • identificatiegegevens, zoals uw naam en voornaam, uw e-mailadres;
 • gegevens van sollicitaties, zoals uw CV, uw diploma’s, uw beroepservaring, als u wilt solliciteren naar een functie bij Soletanche Freyssinet.

Bepaalde informatie over de activiteit van de gebruikers van deze website kan automatisch worden verzameld. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor Soletanche Freyssinet en kan worden gebruikt als basis voor studies, statistieken, publieksmeting en andere analyses met als doel de website te verbeteren en te ontwikkelen. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken

 • om onze website te verbeteren en bij te werken en om de veiligheid ervan te verzekeren;
 • om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren
 • om de discussieforums te beheren waaraan u kunt deelnemen;
 • om de werving te beheren, wanneer u online solliciteert naar functies, zoals op de website emplois.vinci.com, of wanneer u ons een spontane sollicitatie stuurt;
 • om statistieken te genereren en de website te optimaliseren
 • om documenten te versturen naar aanleiding van aanvragen op onze website
 • om informatie door te geven over onze onderneming en haar activiteiten, om eventuele vragen te beantwoorden en om informatie door te geven over de aangeboden diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de volgende rechtsgronden

 • wanneer u een contract hebt ondertekend met Soletanche Freyssinet, en de uitvoering van dit contract vereist dat wij uw Persoonsgegevens verwerken, is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens de uitvoering van het contract;
 • wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens gebaseerd op deze precontractuele maatregelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u ons een sollicitatie stuurt, waarbij wij uw CV moeten beoordelen om over uw sollicitatie te kunnen beslissen;
 • wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens gebaseerd op onze legitieme belangen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om u aan te werven voor een bedrijf, aangezien dit in het legitieme belang is van Soletanche Freyssinet;
 • wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken door ons te beroepen op een van de andere rechtsgronden die in de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgesomd.

Bewaartermijn

Soletanche Freyssinet bewaart uw Persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De bewaartermijn van uw Persoonsgegevens hangt dus af van het doel waarvoor ze worden verwerkt, met inachtneming van de volgende vuistregels

 • relatiebeheer: 5 jaar na het einde van de relatie met de klant;
 • facturatie: 10 jaar na het einde van het betreffende boekjaar;
 • boekhouding: 10 jaar na het einde van het betreffende boekjaar;
 • beheer van sollicitaties: 2 jaar na het laatste contact met de sollicitant;
 • beheer van de relatie met dienstverleners: 5 jaar na het einde van de relatie;
 • reageren op verzoeken die via het contactformulier op de website aan ons worden gedaan: voor de duur die nodig is om te reageren op het verzoek in kwestie, of voor een van de hierboven genoemde perioden als uw verzoek betrekking heeft op een van deze doeleinden.

Overdracht van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) door Soletanche Freyssinet en haar vertrouwde dienstverleners. In sommige gevallen kunnen uw Persoonsgegevens echter ook worden overgedragen naar een land buiten de EU en de EER voor specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten. In het geval van een overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de EU of de EER, zullen wij ervoor zorgen dat de gegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften worden overgedragen. Als het land waar de gegevens worden overgedragen geen bescherming biedt die vergelijkbaar is met die in de EU, zullen we onze toevlucht nemen tot “passende of geschikte waarborgen”. Deze passende of geschikte waarborgen zijn een middel om ervoor te zorgen dat de bescherming van uw Persoonsgegevens is gewaarborgd, zelfs wanneer deze het Europese grondgebied verlaten. Passende waarborgen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het gebruik van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen u van geval tot geval informeren over elke geplande overdracht van uw Persoonsgegevens naar een derde land, over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie en, indien van toepassing, over de verwijzing naar de passende waarborgen en de manier waarop een kopie van deze waarborgen kan worden verkregen of waar deze ter inzage beschikbaar zijn

De ontvangers van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan onze serviceproviders die belast zijn met

 • hostingactiviteiten (OVH);
 • onderhoudswerkzaamheden.

Wij kunnen ook gedwongen worden je Persoonsgegevens te openbaren op grond van wetten, gerechtelijke bevelen en/of verzoeken van overheden of overheidsinstanties, binnen of buiten het land waar je woont. Wij kunnen je Persoonsgegevens ook openbaar maken indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om redenen van nationale veiligheid, of voor de doeleinden van een wet of een dwingende publieke behoefte die door de wet wordt beschermd. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken als wij te goeder trouw bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen door een beroep te doen op beschikbare rechtsmiddelen, onze Algemene Voorwaarden toe te passen, fraude te onderzoeken of ons bedrijf of onze gebruikers te beschermen. Ten slotte kan Soletanche Freyssinet op elk moment zijn wereldwijde activiteiten herstructureren. Deze maatregelen kunnen ertoe leiden dat wij Persoonsgegevens bekendmaken aan bestaande of potentiële klanten of Persoonsgegevens ontvangen van potentiële verkopers. Wij zullen altijd zorgen voor een adequate bescherming van de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die in het kader van dergelijke transacties worden bekendgemaakt

Uw rechten

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt (recht op toegang). Als dit het geval is, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en informatie verkrijgen over bijvoorbeeld het doel van de verwerking van deze gegevens, de betreffende categorieën Persoonsgegevens, enz. U kunt ook verzoeken om correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om te verzoeken om de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je het recht om te verzoeken dat je Persoonsgegevens in een gestructureerd en gestandaardiseerd formaat worden toegestuurd, als aan de voorwaarden voor het uitoefenen van dit recht is voldaan. Als u deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar onze DPO, die bereikbaar is op het volgende adres: dpo@sf-group.com. Om uw verzoek naar behoren te kunnen verwerken, moet u uw identiteit bewijzen met alle geschikte middelen. Als we hierover twijfels hebben, kunnen we u om aanvullende informatie vragen, zoals de toezending van een kopie van uw identiteitskaart die door u is ondertekend. We zullen ons best doen om uw verzoeken naar tevredenheid te beantwoorden. Ongeacht ons antwoord, verplichten wij ons om binnen een maand te antwoorden, maar onze antwoordtijden kunnen met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Als u om welke reden dan ook vindt dat ons antwoord niet bevredigend is, kunt u een klacht indienen bij de Franse CNIL

Veiligheidsmaatregelen

Soletanche Freyssinet gebruikt verschillende technologische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken of overdragen te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik, manipulatie of vernietiging. Nochtans wijst Soletanche Freyssinet hierbij de veiligheid van de overdracht van Persoonsgegevens via Internet af

Externe websites

Onze websites kunnen links naar externe websites bevatten. Soletanche Freyssinet geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot deze externe websites

Wijziging van ons beleid

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 06/10/2020. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de laatste technologische ontwikkelingen, gangbare praktijken in ons vakgebied en toepasselijke wettelijke vereisten, of om andere redenen. Als we ons beleid ingrijpend moeten wijzigen, publiceren we een duidelijk zichtbare kennisgeving op de startpagina van de website voordat de wijziging van kracht wordt

Bezoek onze andere juridische pagina’s: