Directeur publicatie: Jean-Philippe RICARD Uitgever: De website Freyssinet is eigendom van Soletanche Freyssinet, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 214.265.025 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nanterre onder nummer 562 134 544, met maatschappelijke zetel te 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Frankrijk – Tel: +33 (0)1 47 76 42 62. BTW-nummer: FR 56 562 134 544

Doel

Het doel van de website www.freyssinet.com/refcountry-netherlands (de “website”) is het verstrekken van informatie over de Groep Freyssinet en zijn ledenbedrijven aan werknemers van Freyssinet en alle zakelijke en particuliere gebruikers die meer willen weten over de Groep en zijn prestaties (de “gebruikers”). Deze gegevens en data worden verstrekt als algemene informatie, zonder enige garantie van hun geschiktheid voor een bepaald doel. Freyssinet kan ze te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken. Alle gegevens en informatie die via de website worden gepresenteerd, en meer in het algemeen alle onderdelen ervan, waaronder met name software, gegevens, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, symbolen en html-code, hierna de “Inhoud” genoemd, worden uitsluitend en alleen voor informatieve doeleinden aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Ze mogen op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een commercieel aanbod, licentie of advies, noch vormen ze enige vorm van zakelijke relatie tussen de gebruiker en Freyssinet. De Inhoud die op deze website wordt verstrekt ontslaat de gebruikers niet van de noodzaak om de verstrekte informatie te controleren. Het gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de volgende Gebruiksvoorwaarden van de website en aan de Franse wet. Elke persoon die de website bezoekt, aanvaardt de gebruiksvoorwaarden van de website en verbindt zich ertoe deze na te leven. De termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen naar Freyssinet of, meer in het algemeen, naar elke andere dochteronderneming van de moedergroep

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of andere internetbronnen die niet worden beheerd of gecontroleerd door de uitgever. Linkactivering De uitgever aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze websites, hun inhoud, werking, actualisering, naleving en nauwkeurigheid, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruikers van zijn eigen website, met inbegrip van eventuele schade veroorzaakt als gevolg van virussen of malware gecommuniceerd als gevolg van het verbinden met externe bronnen.
Het blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van internetgebruikers om alle gepaste en relevante stappen te ondernemen om hun hardware, gegevens of software te beschermen, in het bijzonder tegen computervirussen die op het internet circuleren. Linkautorisatie Voor hyperlinks naar deze website is voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever nodig via de onderstaande contactgegevens

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, tekeningen en het sui generis recht van de producent van de database, en blijft het exclusieve eigendom van de uitgever. De Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, gegevens, grafische elementen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen en html-code, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft eigendom van de uitgever of derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik of wijziging van deze website, van een deel van de inhoud en/of van de merken die op de website worden getoond, ongeacht het gebruikte procédé en/of medium, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen gerechtelijke stappen onderneemt zodra hij op de hoogte is van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij instemt met een dergelijk gebruik of afziet van vervolging. Er mag geen enkel impliciet recht of licentie worden toegekend aan een van deze elementen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de derde houder van het auteursrecht. Het is de gebruiker echter toegestaan elementen van de website weer te geven en/of te reproduceren voor uitsluitend privégebruik, op voorwaarde van de systematische visuele herkenning van alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die mogelijk aanwezig zijn op de gereproduceerde pagina(‘s) van de website. Database(s) De uitgever verbiedt uitdrukkelijk elk hergebruik, reproductie of extractie van inhoud uit een database van de website. De gebruiker zal aansprakelijk worden gesteld voor elk ongeoorloofd hergebruik, reproductie of extractie. Auteursrecht op afbeeldingen De klanten, partners en meer in het algemeen alle personen die op de foto’s en video’s op deze website staan, hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun afbeelding voor campagnes voor de uitgever, zijn merken, zijn bedrijven of zijn partners, klanten, projectbeheer of onderaannemers.

De werknemers en managers van Freyssinet van wie afbeeldingen op deze website worden gebruikt, hebben ingestemd met het gebruik van deze iconografische documenten ten behoeve van de externe communicatie van de Groep. De gebruikers van de website mogen deze foto’s en video’s niet reproduceren, weergeven of in welke vorm dan ook gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Elk gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze documenten in strijd met de hierboven vermelde verplichtingen kan leiden tot gerechtelijke vervolging

Verantwoordelijkheden en garanties

De Content wordt aangeboden op een ‘as-is’ basis zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, en in het bijzonder zonder garantie dat de Content voldoet aan de behoeften van gebruikers of dat de Content up-to-date is. De uitgever spant zich in om ervoor te zorgen dat zijn website betrouwbare Content biedt, maar garandeert op geen enkele wijze dat zijn website vrij is van onnauwkeurigheden, typografische fouten, omissies en/of virussen. De uitgever behoudt zich het recht voor om de Content op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren en/of te wijzigen. De uitgever geeft geen garantie voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van software die op zijn website beschikbaar is. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van onderbreking, opschorting of storing van de website, of in geval van gegevensverlies of bugs. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of andere daaraan gekoppelde websites, zelfs als de uitgever vooraf op de hoogte was van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan

Verplichtingen van de gebruiker

Alle gebruikers van de website stemmen ermee in om deze gebruiksvoorwaarden volledig na te leven, en stemmen er in het bijzonder mee in om

  • ervoor te zorgen dat, met uitzondering van persoonlijke gegevens, alle informatie, items, projecten, bestanden of opmerkingen die door de gebruiker via de website aan Soletanche Freyssinet worden verstrekt, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op enige andere toepasselijke wetgeving
  • te controleren of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt
  • de uitgever, zijn filialen en partners het recht verleent om de aldus verstrekte informatie op welke manier dan ook te gebruiken (met uitzondering van persoonsgegevens)
  • de vertrouwelijkheid te bewaren van de inloggegevens en wachtwoorden die het Bedrijf verstrekt om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website, en derhalve de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het gebruik en de veiligheid van deze inloggegevens en wachtwoorden. De uitgever behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op te schorten in geval van daadwerkelijk of poging tot frauduleus gebruik van de verstrekte toegang.

Wijzigingen

De uitgever behoudt zich het recht voor om de toegangsmethoden tot de website en de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of bij te werken. Dergelijke wijzigingen en updates zijn bindend voor gebruikers, die daarom regelmatig deze sectie moeten raadplegen om de Servicevoorwaarden die op een bepaald moment van toepassing zijn te controleren. De uitgever behoudt zich het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de verplichting om de gebruikers van de website of het internet hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele problemen bij de toegang tot zijn website of voor storingen in de communicatie

Contact

Als u vragen hebt over de voorwaarden voor het gebruik van de website, kunt u een e-mail sturen via het contactformulier of het volgende adres: communication@freyssinet.com

Rechtsgebied

De website wordt in het Engels gepubliceerd. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt beslecht door rechtbanken binnen de jurisdictie van de Parijse rechtbanken, tenzij de jurisdictie specifiek is toegewezen door een bepaalde wet of verordening. De uitgever behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van niet-naleving van een van deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de aard van deze niet-naleving

Bezoek onze andere juridische pagina’s: